พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม-น้ำหลาก ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม-น้ำหลาก ในรอบปีนี้