ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำ-ลุ่มน้ำ จังหวัด ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย